GAO دریافت که تامین کنندگان کوچک با موفقیت قراردادهایی را در CBP دور سال 2021 به دست آوردند. به عنوان مثال، تامین کنندگان کوچک 58 درصد از تامین کنندگان قراردادهای منعقد شده در دور سال 2021 را تشکیل می دادند. اندکی بیش از نیمی از پیشنهادات ارائه شده توسط تامین کنندگان کوچک منجر به قرارداد شد. قورت دادن مقادیر کمی از آب استخر نیز ممکن است یک خطر باشد، اما هیچ تماس غیر مستقیم قابل توجهی از طریق محیط وجود

تماس با ما