پرواز آپولو 1 پس از آن لغو شد که یک کوره کابین خدمه را کشته و ماژول فرماندهی آنها را در حین بررسی تمرین پرتاب نابود کرد. در ابتدا دو پرواز عمدی انجام شده بود، اما این پرواز در اواخر سال 1966 به حداقل یک پرواز کاهش یافت. این ماموریت که AS-204 نامگذاری شد اما توسط خدمه پرواز آپولو 1 نامگذاری شد، برای پرتاب در 21 فوریه 1967 برنامه ریزی شده بود. در طول تمرین لباس مجلسی. برای پرتاب در

تماس با ما