ماه بعد، اولین نمایشگاه نقاشی های او برگزار شد. در پاریس برگزار شد و چرچیل با نام مستعار نمایشگاهی داشت. چرچیل و ادن برای یک سازش تلاش کردند و در نهایت یک معاهده بیست ساله رسمیت یافت، اما در آن بحث مرزها متوقف شد. و با این قیمت، احتمالاً برای سال ها رکورد خواهد داشت. در طول بازدید ما یک تور، ناهار و وقت آزاد خواهیم داشت. میزبانان سلطنتی پرزیدنت ترامپ در عربستان سعودی تمام راه های این سفر را

تماس با ما