به نظر می آید مدیر عامل تلگرام قصد دارد در شبکه ی خود زیر ساخت های متمرکز و غیر متمرکز را با یکدیگر ترکیب کند. تبلیغات کلیکی در وب سایت ها به واسطه سطح دسترسی بیشتر و وجود ابزارهای کنترلی و امکان تغییر در تبلیغات به صورت آنلاین تا حد زیادی می تواند روی میزان کلیک تبلیغات نظارت نمود. برای تبلیغات و فروش بر روی روشهای خارجی مثل سایت، یا تبلیغ به صورت محتوا در دیگر کانالها باید تمرکز کنید

تماس با ما