، که سپس کسی که میان لایه و او دشمنی است، گویی دوستی صمیمی می شود. به‌قصد مثال، هنگامیکه میگوییم درازا او همال سرو است یا اینکه سرو خرامانی را دیدم. ماتیکان راهنمای آمارو گمانه یازدهم رایش: مع کرنش و گرامی داشتن حضور یازدهمی های عزیز، باب این شغل به‌خاطر شما پرونده خطوه نیکو لجام امار گاج را رسم داده ایم. نوشته راهنمای فنون فرهنگی دهم آدمی: حرف تهنیت و اکرام طاعت دهمی های عزیز، اندر این متذلل از بهر

تماس با ما