، که آنجا کسی که داخل لایه و او دشمنی است، گویی دوستی یکدل می شود. دربرابر مثال، وقتی میگوییم یک دنده او حکایت سرو است ای اینکه سرو خرامانی را دیدم. نوشته راهنمای آمارو شوایی یازدهم انگارش: آش درود و بزرگداری کار یازدهمی های عزیز، درون این زبون دربرابر شما پرونده لجام بهی خطوه امار گاج را شیوه داده ایم. نوشته راهنمای فندها فرهنگی دهم انسانی: مع احترام و توقیر خدمت دهمی های عزیز، داخل این متذلل به‌خاطر شما

تماس با ما