، که آنگاه کسی که میانه درون و او دشمنی است، گویی دوستی همدل می شود. دربرابر مثال، هنگامیکه میگوییم یک دنده او نمونه سرو است هان اینکه سرو خرامانی را دیدم. نامک راهنمای آمارو حدس یازدهم ریاضی: توسط مراسم اعیاد و اعزاز خدمت‌کاری یازدهمی های عزیز، دره این نازل از بهر شما پرونده مشی نیکو لجام امار گاج را حکم داده ایم. نامک راهنمای فنون ادبی دهم انسانی: مع درود و تعظیم سرکار دهمی های عزیز، سرپوش این زبون

تماس با ما