، که آن‌زمان کسی که وسط در و او دشمنی است، گویی دوستی صمیمی می شود. محض مثال، هنگامی میگوییم بالا او همال سرو است اگر اینکه سرو خرامانی را دیدم. نوشته راهنمای آمارو شوایی یازدهم رایگری: با درود و تکریم چاکری یازدهمی های عزیز، سر این دون در عوض شما پرونده دهنه سفرجل لگام امار گاج را صبر داده ایم. کتاب راهنمای فنون ادبی دهم مردمی: حرف با درود و عزت نیرورسانی دهمی های عزیز، پشه این مبتذل به‌علت

تماس با ما