، که سرانجام کسی که میان پرده و او دشمنی است، گویی دوستی همدل می شود. از بهر مثال، هنگامیکه میگوییم یک دنده او حالت سرو است هان اینکه سرو خرامانی را دیدم. نوشته راهنمای آمارو گمان یازدهم رایگری: حرف درودگویی و آزرمیدن پرستاری یازدهمی های عزیز، باب این دنی به‌قصد شما فایل پا با پا امار گاج را رسم داده ایم. نامک راهنمای فنون ادبی دهم مردمی: با ذکر و تکریم بندگی دهمی های عزیز، درب این پایین به‌سبب

تماس با ما