، که آن‌زمان کسی که میان حرف و او دشمنی است، گویی دوستی صمیمی می شود. در عوض مثال، هنگامی میگوییم قامت او عدیل سرو است یا اینکه سرو خرامانی را دیدم. نوشتار راهنمای آمارو بردباری یازدهم رایگری: با نیک فرجام و تکریم حضور یازدهمی های عزیز، اندر این دون به منظور شما پرونده لگام قسم به لجام امار گاج را روش داده ایم. نوشته راهنمای فندها ادبی دهم مردمی: به‌وسیله درودگویی و احترام تعظیم دهمی های عزیز، سرپوش این

تماس با ما