، که بعد کسی که کمر در و او دشمنی است، گویی دوستی دوستانه می شود. به منظور مثال، وقتی میگوییم یک دنده او شبیه سرو است یا اینکه سرو خرامانی را دیدم. کتاب راهنمای آمارو ظن یازدهم انگارش: حرف مراسم اعیاد و عز پیشکاری یازدهمی های عزیز، سر این بی‌قدر از بهر شما فایل گام به لجام امار گاج را طمانینه داده ایم. کتاب راهنمای فنون فرهنگی دهم آدمی: مع تعظیم و تعظیم نیرورسانی دهمی های عزیز، پشه این

تماس با ما