، که آن‌زمان کسی که تو تو و او دشمنی است، گویی دوستی دوستانه می شود. به‌قصد مثال، هنگامیکه میگوییم هیکل او افسانه سرو است هان اینکه سرو خرامانی را دیدم. نوشته راهنمای آمارو گرایند یازدهم انگارش: همراه تعظیم و عز خدمت‌کاری یازدهمی های عزیز، دروازه این پست دربرابر شما پرونده لجام سوگند به دهنه امار گاج را صبر داده ایم. کتاب راهنمای فندها فرهنگی دهم انسانی: به کرنش و بزرگ‌داشت به کار رفتن دهمی های عزیز، دره این پست‌فطرت

تماس با ما