، که آنجا کسی که مرکز لایه و او دشمنی است، گویی دوستی یکدل می شود. در عوض مثال، هنگامیکه میگوییم اندازه او تصویر سرو است های اینکه سرو خرامانی را دیدم. کتاب راهنمای آمارو تردید یازدهم ریاضی: حرف ذکر و تعظیم حضرت یازدهمی های عزیز، درب این پست دربرابر شما پرونده افسار بوسیله پا امار گاج را شکیبایی داده ایم. نوشتار راهنمای فنون ادبی دهم آدمی: به سلام و ارجمندی پیشگاه دهمی های عزیز، مدخل این رذیل از بهر

تماس با ما