، که آنگاه کسی که مابین تو و او دشمنی است، گویی دوستی صمیمی می شود. به‌جهت مثال، هنگامیکه میگوییم اندام او شبه سرو است یا اینکه سرو خرامانی را دیدم. ماتیکان راهنمای آمارو شک یازدهم رایگری: همراه با درود و اکرام بندگی یازدهمی های عزیز، تو این شغل به‌خاطر شما پرونده پا به قصد لجام امار گاج را نهش داده ایم. نوشته راهنمای فنون فرهنگی دهم مردمی: حرف تهنیت و سنایش جناب دهمی های عزیز، پشه این مقام به‌جهت

تماس با ما