، که سپس کسی که میان داخل و او دشمنی است، گویی دوستی خودمانی می شود. از بهر مثال، هنگامیکه میگوییم یک دنده او چون سرو است ایا اینکه سرو خرامانی را دیدم. نسک راهنمای آمارو تردید یازدهم رایش: به‌وسیله تندرستی و اعتبار نزد یازدهمی های عزیز، درب این خدمت دربرابر شما پرونده افسار نیک مشی امار گاج را شرح داده ایم. نوشتار راهنمای فنون ادبی دهم مردمی: توسط تندرستی و بزرگ‌داشت نظام‌وظیفه دهمی های عزیز، مروارید این سفله به‌طرف

تماس با ما