، که بعد کسی که داخل تو و او دشمنی است، گویی دوستی همدل می شود. به‌طرف مثال، وقتی میگوییم اندازه او عدیل سرو است ایا اینکه سرو خرامانی را دیدم. نسک راهنمای آمارو ظن یازدهم ریاضی: همراه نیک روز و اکرام چاکری یازدهمی های عزیز، دروازه این بخیل دربرابر شما فایل مشی نیکو قدم امار گاج را میثاق داده ایم. نامک راهنمای فندها ادبی دهم انسانی: با ذکر و اعزاز سرکار دهمی های عزیز، اندر این قراول محض شما

تماس با ما