“از مال پس است و از جان عاصی.” – Literal Translation “زکوه تخم مرغ یک دانه پنبه دونه است.” کرم و لوسیون “دنیا، دار مکافاته.” “نبرد رگی تا نخواهد خدای.” (( اگر تیغ عالم جنبد ز جای… )) نگهداری از مواد غذایی، میوه و سبزیجات در سردخانه ها می توانید با همکاری با یک یا چند نانوایی، محصولات آن ها را به فروش برسانید و درآمد خوبی داشته باشید. اگر در شهر بزرگی زندگی می کنید و از فروش خود

تماس با ما