ساخت کاتالیزورها و فرایند مناسب برای اکسایش انتخابی مستقیم پروپان به اسید اکریلیک در حال تحقیق است. آندهای مولیبدن برای استفادههای تخصصی مانند ماموگرافی در برخی منابع اشعه X ولتاژ پایین جایگزین تنگستن میشوند. پس از انجام چهار عمل اصلی و با توجه به گمانهزنی پزشک برای بیماریهای ممکن، پروسه با آزمایشهای تخصصی و متمرکزی همچون: نورولوژی، ارتوپدی و آزمونهایی چون: تست تروسو و غیره ادامه مییابد. سونوگرافی واژینال یا سونوگرافی داخلی رحم یک روش تصویربرداری از داخل رحم بیماران

تماس با ما