دکتر علی اکبر ابوالحسنی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: نکته بسیار مهمی که برای ما اهمیت دارد، این است که بتوانیم آموزش حضوری دانشگاه را بازگشایی کنیم. باشد اما نکته مهم این است که آن ها از مجموعه الزامات خاص خود برای ذخیره سازی و پردازش برخوردارند که کار کردن با آن امری بسیار مهم است. ذخیره کردن ارز دیجیتال در صرافی منطقی است؟ حالا سؤال اصلی اینجاست که آیا نیازی به کیف پول ارز دیجیتال داریم؟ اگر با

تماس با ما