سهشنبهشب محسن تنابنده طراح و بازیگر نقش اصلی مجموعه «پایتخت» در پستی اینستاگرامی، به طور رسمی انصراف خود را از تولید این پروژه برای نوروز ۱۴۰۰ اعلام و ساخت فصل هفتم این سریال را به فرصتی دیگر موکول کرد. بازیگر نقش اصلی سریال “پایتخت” در حالی انصراف خودش را اعلام میکند که در صفحه شخصیاش مثل همیشه همهچیز را گردنِ بقیه انداخت. سکانسهای قسمتهای ابتدایی در خانه نقی و سپس سکانسهای قسمتهای پایانی در لنج بسیار جذاب و بدیع بود.

تماس با ما